circular No. Description File
1 Advertisement of Sadharan Sabha of Halar Dudh Dhara 2021-22 Download
2 ૩૧.૦૩.૨૦૨૨ સુધીના પુરા થતા વર્ષનું વેપાર તથા નફા- નુકશાન ખાતું.pdf Download
3 ૩૧.૦૩.૨૦૨૨ ના રોજ પૂરા થતાં વર્ષનું પાકું સરવૈયું Download
4 1658564520_Minute Book 24092021 Download
5 પેટાનિયમ સુધારા Download
6 10th AGM Notice Download
7 Minute Book of AGM (ખાસ સાધારણ સભા ની મિનિટ બૂક તારીખ 09-06-2023) Download
8 તા. ૩૧.૦૩.૨૦૨૩ ના રોજ પૂરા થતાં વર્ષનું પાકું સરવૈયું Download
9 તા. ૩૧.૦૩.૨૦૨૩ સુધીના પુરા થતા વર્ષનું વેપાર તથા નફા- નુકશાન ખાતું Download